Европейски портал за данни и Профил на приложението DCAT за портали за данни в Европа (DCAT-AP)

Европейски портал за данни Европейският портал за данни събира метаданните на информацията от обществения сектор,…


Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2015 г.

С РМС 103 от 17 февруари 2015 г. беше приет списък с набори от данни, които да…


Списък с набори от данни по приоритетни области, които ще се публикуват на Портала за отворени данни до края на 2017 г.

С Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г. беше приет Списък с набори от…


Инструкции за инструмента за автоматизирано качване на данни на Портала за отворени данни

Инструкции за инструмента за автоматизирано икачване на данни в Портала за отворени данни


Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2016 г.

С РМС 214 от 2016 г. беше приет списък с набори от данни, които да…


Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация