Европейски портал за данни и Профил на приложението DCAT за портали за данни в Европа (DCAT-AP)

Европейски портал за данни

Европейският портал за данни събира метаданните на информацията от обществения сектор, достъпна на публичните портали за данни в страните-членки на Европейския съюз. Включена е и информацията относно предоставянето на данни и ползите от повторното им използване. Излизайки отвъд събирането на метаданни, стратегическата цел на портала е да подобри достъпността и да увеличи стойността на отворените данни. Той обхваща целия цикъл на данните от публикуването до повторното използване на данните.

Европейският портал за данни прилага DCAT-AP като общ речник за хармонизиране на описанията на над 897 789 набора от данни, събрани от 77 портала за данни от 35 страни. DCAT-AP се използва в услугата за поддръжка на отворени данни, инициирана от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визията за европейски портали за данни.

Този портал е разработен от Европейската комисия с подкрепата на консорциум, ръководен от Capgemini.За да възприеме европейски подход при структурирането на набори от данни, консорциумът използва домейни за данни на DCAT-AP. Списъкът е достъпен в Приложение 1: Домейни на данни на DCAT-AP.

Допълнителна информация:
https://www.europeandataportal.eu/
https://www.europeandataportal.eu/en/search/site/DCAT-AP

Профил на приложението DCAT за портали за данни в Европа (DCAT-AP)

Профилът на приложението DCAT за портали за данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог за данни (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основното му приложение е за предоставяне на възможност за кръстосано търсене на набори от данни на портала и да направи данните от публичния сектор по-лесно откриваеми трансгранично и междусекторно. Това може да се постигне чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни.

През февруари 2015 г. програмата ISA² на Европейската комисия започна дейност за преразглеждане на DCAT-AP, базирана на опита, натрупан след нейното развитие през 2013 г.

DCAT-AP v1.1 е вече на разположение. Научете повече тук.

Насоките за изпълнение на DCAT-AP вече са налице. Научете повече тук.

Промените и правилата за управление на пускането в действие на DCAT-AP са достъпни тук.

 Допълнителни материали:
https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/dcat-ap-version-11
https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/about

European Data Portal

The European Data Portal harvests the metadata of Public Sector Information available on public data portals across European countries. Information regarding the provision of data and the benefits of re-using data is also included. Going beyond the harvesting of metadata, the strategic objective of the portal is to improve accessibility and increase the value of Open Data. It addresses the whole data value chain: from data publishing to data re-use.

The European Data Portal is implementing the DCAT-AP as the common vocabulary for harmonising descriptions of over 897,789 datasets harvested from 77 data portals of 35 countries. The DCAT-AP is used in the Open Data Support service initiated by the European Commission with the purpose of realising the vision of European data portals.

This Portal is developed by the European Commission with the support of a consortium led by Capgemini. To adopt a European approach in structuring data sets, the consortium uses the DCAT-AP data domains. The list is available in Annex I: DCAT-AP Data Domains

Additional information:
https://www.europeandataportal.eu/
https://www.europeandataportal.eu/en/search/site/DCAT-AP

DCAT Application profile for data portals in Europe  (DCAT-AP)

The DCAT Application profile for data portals in Europe (DCAT-AP) is a specification based on the Data Catalogue vocabulary (DCAT) for describing public sector datasets in Europe. Its basic use case is to enable cross-data portal search for data sets and make public sector data better searchable across borders and sectors. This can be achieved by the exchange of descriptions of datasets among data portals.

In February 2015, the ISA² programme of the European Commission has started an activity to revise the DCAT-AP, based on experience gained since its development in 2013.

DCAT-AP v1.1 is now available. Find out more here.

DCAT-AP technical implementation guidelines are now available. Find out more here.

The Change and Release Management Policy for DCAT-AP is available here.

 Additional materials:
https://joinup.ec.europa.eu/catalogue/distribution/dcat-ap-version-11
https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe/about