Европейски портал за данни и Профил на приложението DCAT за портали за данни в Европа (DCAT-AP)

Европейски портал за данни Европейският портал за данни събира метаданните на информацията от обществения сектор,…


Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат през 2015 г.

С РМС 103 от 17 февруари 2015 г. беше приет списък с набори от данни, които да…