Списък с набори от данни по приоритетни области, които ще се публикуват на Портала за отворени данни до края на 2017 г.

opendata-favicon

С Решение № 436 на Министерския съвет от 2017 г. беше приет Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни до края на 2017. Списъкът съдържа 149 набора от данни.

Централната администрация, вкл. второстепенните разпоредители с бюджет, както и специализираните териториални администрации са представени от 40 административни структури, които ще публикуват 116 нови набора от данни (регистри, списъци, статистики и др.), свързани със здравеопазване, престъпност и правосъдие, образование, финанси и отчетност, екология, туризъм и др.

Областните администрации ще публикуват 8 нови набора от данни, които представляват регистри, свързани с дейността на областните комисии и съвети, строителство, туризъм и обществените поръчки.

Общинските администрации ще публикуват общо 38 нови набора от данни свързани с образование, екология, финанси, транспорт и др.